دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت شغلی | porseshneshan

بالاترین سطح سلسله‌مراتب خود شکوفایی است، که توانایی کارکنان در دستیابی به اهدافشان همراه با اهداف حرفه‌ای و انسانی می‌باشد(کلارک، 2007، 21-22). رضایت شغلی که رضایت کارکنان نیز نامیده می‌شود، تحت عنوان شادمانی و یا احساس مثبتی که از ارزیابی فرد از شغلش حاصل می‌شود، تعریف می‌گردد(مولینرو همکاران، 2009). خشنودي هاي ويژه اي که انسان را بر مي انگيزد تا کوششهاي خود را به ياري يک سازمان روانه سازد از سودهاي مثبتي است که در برابر زيان هاي برخاسته از اين همکاري سرچشمه مي گيرد. به اعتقاد فرد لوتانز (1987) رضايت شغلي يک حالت عاطفي مثبت يا خوشايندي است که حاصل ارزيابي از شغل يا تجارت شغلي اش مي باشد، رضايت شغلي نتيجه ادراک کارکنان است از آنچه که به نظرشان مي آيد و شغلشان آنرا بخوبي فراهم کرده باشد (به نقل از ایلماز و ارگان ، 2008). يکي از عوامل بسيار مهم در موفقيت شغلي، رضايت شغلي است که باعث افزايش کارآئي و نيز احساس رضايت فردي مي گردد. مطالعه رسمي رضايت شغلي با مطالعات “هاثورن ” در اوايل سال هاي 1930 تاکنون رضايت شغلي بطور وسيعي مورد مطالعه واقع شده است.

با افزایش رضایت از شغل کارکنان، افزایش سطح سلامت روانی خانواده قابل پیش بینی است. مارتین و شارلوت (2017)، در تحقیقی تحت عنوان «بررسی ارتباط بین رهبری، فرهنگ سازمانی و رضایت مندی شغلی» در سازمان های کانادایی انجام دادند. این تحقیق در 69 سازمان کانادا به اجرا در آمد و نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت بودند که اختلاف معنی داری به لحاظ فرهنگ سازمانی (مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی) بین آن دسته از سازمان هایی که براساس رهبری انتقالی بالا هدایت می شوند با آن دسته از سازمان هایی که براساس رهبری انتقالی پائین هدایت می شوند وجود دارد.

دانلود مقاله مبانی نظری درباره رضایت شغلی

هرگاه  نیازهای بیرونی‌شان برآورده گردد، آنگاه کارکنان ترغیب می‌شوند تا به نیازهای درونی‌شان دست یابند. سطح اول سلسله اول مراتب، نیازهای فیزیکی هستند، که شامل نیازهای اولیه برای بقا مانند غذا، اکسیژن و آب می‌باشند. هرگاه نیازهای فیزیکی برآورده گردند، آنگاه کارکنان ترغیب می‌شوند تا سایر نیازهایشان را برآورده سازند.

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی رضایت شغلی (رشته مدیریت اجرایی)» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود. رضایت شغلی به‌عنوان احساس خوشحالی که ارزیابی شغل ناشی می‌شود، یا واکنش احساسی نسبت به شغل تعریف می‌گردد( زاویالووا و کوچروو، 2010). رضايت شغلي مربوط به ارزيابي خود افراد ،از شغل خود در برابر آن دسته از مسائلي از جمله احساسات و عواطف كه براي آنها مهم مي باشد است. ميزان رضايت شغلي كاركنان ممكن است تاثير قابل توجه اي در زندگي شخصي ،اجتماعي وزندگي كاري افراد در محل كار داشته باشد. چرا رضايت شغلي اين قدر مورد توجه است؟ در اصل، رضايت شغلي به اين دليل اهميت پيدا کرد که طرفداران اوليه رويکرد روابط انساني تئوريسین ها و مديران را قانع کردند که کارگر خوشحال، کارگري سودآور است (کوزه مبانی نظری رضایت شغلی چیان و همکاران،1382).

دانلود مقاله مبانی نظری پایان نامه مدیریت درباره رضایت شغلی

دانلود ادبیات نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت شغلی | porseshneshan

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی عنوان این نوشتار است.در واقع این نوشتار فصل دوم پایان نامه رضایت شغلی است که از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد برگرفته شده است. در بخش اول بصورت کامل چارچوب نظری رضایت شغلی مورد بررسی قرار می گیرد و در بخش دوم پیشینه تحقیقات رضایت شغلی در دو قسمت پیشینه داخلی رضایت شغلی ،پیشینه خارجی رضایت شغلی آورده شده است. فایل ورد مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی کارکنان 2  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

  • رضایت شغلی می تواند به عنوان یک وضعیت احساسی و عاطفی مطلوب ناشی از ارزیابی و تخمین شغل شخص برای دست یابی یا تسهیل رسیدن به موفقیت و ارزش های شغلی دیده شود.
  • بالاترین سطح سلسله‌مراتب خود شکوفایی است، که توانایی کارکنان در دستیابی به اهدافشان همراه با اهداف حرفه‌ای و انسانی می‌باشد(کلارک، 2007، 21-22).
  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی عنوان این نوشتار است.در واقع این نوشتار فصل دوم پروژه رضایت شغلی است که از پروژه تایید شده کارشناسی ارشد برگرفته شده است.
  • حسن جوانمردی ،1382، نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان، در این تحقیق به بررسی تناسب و ویژگیهای شغل و شاغلین و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان مسکن وشهر سازی استان فارس پرداخته شده است.
  • مازلو و طرفداران بعدی وی رضایت شغلی را بر اسااس نیازهای سلسله مراتبی پنج گانه (نیازهای جسمانی، جنسی، ایمنی، احتارام و خود شکوفایی) استوار ساخنه بود؛ استدلال نطریه انگیزش – بهداشت هرزبرگ این است که یک شغل پرمایه به خشنودی می انجامد.

توسط cdyhqw

احسان باربر